Fundacja Szlak Paulinów

Fundacja „Szlak Dziedzictwa Kulturowego Zakonu Paulinów" (Fundacja Szlak Paulinów) została powołana dekretem Generała Zakonu Paulinów dn. 1 marca 2020 r. i zatwierdzona przez KRS 24 kwietnia 2021 r.

Siedziba Fundacji znajduje się na Jasnej Górze w Częstochowie. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

Naczelnym zadaniem Fundacji jest działalność kulturalna w obiektach zabytkowych, ochrona zabytków klasztornych Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika oraz innych budowli Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, promocja dóbr kultury Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika jako szczególnego dziedzictwa religijnego, kulturowego, przyrodniczego, a także działalność proekologiczna.

Fundacja realizuje swoje cele przez podejmowanie następujących zadań:
1) Wspieranie działań dla dobra wspólnego i rozwoju Polski prowadzonego w oparciu o naukę społeczną Kościoła rzymsko-katolickiego.
2) Stworzenie i wyznakowanie w terenie nowego międzynarodowego szlaku religijnego i kulturowego, jakim jest Szlak Paulinów. Szlak ma propagować i ukazywać duchową formację oraz kształtowanie postaw w duchu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika oraz wartości, które przekazywał Błogosławiony Euzebiusz, założyciel Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Swoim zasięgiem Szlak Paulinów w przyszłości ma obejmować kraje takie jak: Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Chorwacja, Niemcy, Włochy, z możliwością poszerzenia o inne kraje. Szlak Paulinów przyczyniać się będzie do promocji Zakonu Paulinów i jego dziedzictwa, wzrostu konkurencyjności turystycznej klasztorów poprzez wykorzystanie potencjału religijnego, historycznego, kulturowego, turystycznego oraz przyrodniczego obszarów, na których położone są klasztory – obiekty Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Dodatkowo Szlak Paulinów przyczyniać się będzie do ukazywania miejsc do tej pory nieznanych turystom lub rzadko odwiedzanych. Szlak Paulinów bazował będzie na wykorzystaniu wielowiekowej spuścizny religijnej Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, miejsc i środowisk na terenach związanych z paulinami oraz faktów historycznych, jako elementów promocji Polski na arenie międzynarodowej.
3) Zabezpieczenie materialnego dziedzictwa związanego z Zakonem Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.
4) Ochrona duchowego, kulturowego i materialnego dziedzictwa Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.
5) Zarządzanie Szlakiem Paulinów, pełnienie funkcji jego koordynatora.
6) Współpraca z interesariuszami Szlaku Paulinów.
7) Gromadzenie dokumentacji dotyczącej dziedzictwa kulturowego paulinów.
8) Organizacja i prowadzenie projektów badawczych.
9) Organizacja wydarzeń kulturalnych, m.in. takich jak Dni Dziedzictwa Paulinów i Święto Szlaku Paulinów.
10) Organizacja wydarzeń w obiektach Szlaku Paulinów.
11) Organizacja i przeprowadzanie szkoleń dla osób zajmujących się obsługą turystów na Szlaku Paulinów.
12) Tworzenie w obiektach Szlaku Paulinów centrów interpretacji dziedzictwa paulinów (przestrzeni informacyjno-promocyjno-ekspozycyjnej).
13) Tworzenie i rozwój tras terytorialnych oraz ścieżek tematycznych będących uzupełnieniem oferty Szlaku Paulinów.
14) Opracowywanie kalendarza wydarzeń odbywających się na Szlaku Paulinów i w jego okolicy.
15) Organizacja i przeprowadzanie audytu obiektów starających się o włączenie do Szlaku Paulinów.
16) Opracowanie standardów udostępniania obiektów, obsługi oraz realizacji oferty na Szlaku Paulinów.
17) Prowadzenie działalności szkoleniowej i dydaktycznej, wspieranie i organizowanie odczytów, wykładów, konferencji, sesji, sympozjów, zjazdów naukowych, organizowanie konkursów.
18) Prowadzenie i promocja działalności kulturalno-artystycznej (koncerty, występy teatralne, wystawy, wernisaże, galerie, izby pamięci).
19) Działalność redakcyjną i wydawniczą w formie drukowanej, dźwiękowej, radiowej, filmowej i cyfrowej.
20) Produkowanie filmów, sztuk teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych,
21) Prowadzenie punktów kolportażu publikacji.
22) Organizowanie imprez turystycznych uwzględniających transport, zakwaterowanie, wyżywienie.

Kontakt: 

Fundacja Szlaku Paulinów
ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
kontakt@szlakpaulinow.pl

NIP 573 292 60 99
REGON 388784512
KRS 0000897595

Konto bankowe:

FUNDACJA SZLAK PAULINÓW
PL82 1140 1889 0000 4492 6400 1001